Nullcon HackIM
Abhisek Datta
@abh1sek
Ajit Hatti
@Ajit
Ajith
@r3dsm0k3
Akash Mahajan
@makash
Anant Shrivastava
@anantshri
Ankur Bhargava
@__w0rm
Antriksh Shah
@antriksh_s
Aravind Machiry
@machiry_msidc
Aseem Jakhar
@aseemjakhar
Himanshu Das
@mehimansu
James Kettle
@albinowax
Louis Nyffenegger
@snyff
Murtuja Bharmal
@murtuja_bharmal
Prashant Mahajan
@prashant3535
Riyaz Walikar
@riyazwalikar
Shubham Mittal
@upgoingstar
Sudhanshu Chauhan
@sudhanshu_c